Vedtægter

§ 1.  Foreningens navn:
1.1.  Foreningsnavn: Nyttehaveforeningen "Sydhavn" hjemsted er 
        Københavns Kommune.

§ 2.  Formål og virke.
2.1.  Foreningen har til formål at administrere og forvalte det Nyttehave-
       formål udlagte areal matr.nr. 237 m.fl. i overensstemmelse med de 
       bestemmelser, der er lagt til grund for område i sin helhed og indeholdt
       i vedtægt for kolonihaveforundet for Danmark, og nærværende 
       vedtægt.
2.2.  Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af kolonihave-
        forbundet for Danmark og Københavns Kreds 1. Nærværende
        bestemmelser er at tinglyse som byrde for foreningens areal med
        påtaleret for kolonihaveforbundet for Danmark.
2.3.  Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser
        som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller
        tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde
        eller enkelte haver, overholdes og respekteres af de i foreningen
        optagne medlemmer.

§ 3.   Medlemmer.
3.1.  Som medlem kan optages både personer, som samtidig med medlem-
        skabets ikrafttræden, lejer en have (aktive medlemmer) samt
        personer, som ønsker at overtage en have, når foreningen er i stand
        til at stille en sådan til rådighed (passive medlemmer).
3.2   Medlemmet skal have fast og og lovlig bopæl i Københavns Kommune
        og være tilmeldt folkeregistret samme sted
        Medlemmet skal omgående meddele formand eller kasserer om
        adresseændring og senest 2 uger efter at ændringen er sket.
        Da der er krav om, at man skal bo i Københavns Kommune for at
        kunne erhverve en nyttehave, er medlemmet forpligtet til straks at
        opsige sit lejemål ved fraflytning fra kommunen. Såfremt dette ikke
        sker, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse, almindelig og
        anbefalet, med opsigelse 14 dage efter opsigelsen er fremkommet.
        Ved sådanne opsigelser/ophævelser forholdes som angivet i generelle
        bestemmelser for medlemmers investering i og på havelod og
        nærværende vedtægts § 7,
3.3.  Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.
        Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt. Lejekontrakten er
        den til enhver tid gældende standart lejekontrakt udarbejdet af
        Kolonihaveforbundet for Danmark, hvis bestemmelser sammen med
        nærværende vedtægt er gældende for lejeforholdet. Bestyrelsen kan
        give en brugsret til en person til et havelod på 3 måneder, hvorefter
        der kan kan udfærdiges en endelige lejekontrakt.
3.4.  Hvert medlem kan kun erhverve 1 have og kan ikke samtidig være
        medlem af anden haveforening under Kolonihaveforbundet for
        Danmark.

§ 4.  Kapitalindskud og hæftelse.
4.1-4.4  Udgår da der i N/F Sydhavn betales kapitalindskud.
4.5   i forbindelse med optagelse som medlem erlægges et optagelsesgebyr,
        hvis nærmere størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling,
        og som ikke tilbagebetales ved udtræden.
4.6.  Medlemmerne hæfter pro rata for foreningens indgåede gældsfor-
        pligtelser, således som isse til enhver tid kan udledes af foreningens
        regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne.

§ 5.  lejeafgift til foreningen.
5.1. lejeafgiften for den enkelte havelod fastsættes af foreningens
       generalforsamling ud fra de budgetter m.m. som foreningens
       bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.
       Generalforsamlingen kan endvidere fastsætte engangsbeløb til
       arbejder i foreningen, såsom kloak, vandledningsnedlæggelse,
       el-opsætning og lign. Et sådan engangsbeløb er pligtig ydelse i
       lejeforholdet.
5.2. Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse, som påhviler medlemmet
       til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdagen,
       udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag. betaling anses for
       rettidigt, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen,
       eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag.
5.3. Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan
       foreningen kræve et gebyr på 100kr. + tillæg af 2% af det skyldige
       beløb ud over 1.000 kr.. for hver forsinket indbetaling.
5.4. Såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse, ikke er betalt rettidigt,
       kan forholdes som angivet i nærværende vedtægt §7.
5.5. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge
       sig fyldesgjort i den for vedkommende medlems havelod, værende
       bebyggelse, beplantning m.v., forud for alle andre kreditorer.
       Nærværende bestemmelse er at tinglyse pantstiftende.

§ 6. Ordensbestemmelser & vedligeholdelse af det lejede.
6.1. Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal
       være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin
       bestyrelse skal forvalte og administrere.
6.2. Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser,
       som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling.
6.3. Medlemmet er pligtig til at holde sig alle bestemmelser efterrettelig,
       som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige
       myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at
       overholde de i lejekontrakten vedr. haven indeholdte bestemmelser,
       samt de bestemmelser der indeholdes i kolonihaveforbundets
       "Hovedbestemmelser om omfattende haveafståelser i kolonihave-
       områder". Ved overtrædelse af disse bestemmelser kan der ske
       ophævelse af lejemålet, jfr. Nærværende § 7.
6.4. Ved ophævelse af lejemål i henhold til denne vedtægts § 6 er
       medlemmet berettiget til, senest 8 dage efter modtagelse af
       ophævelse, skriftligt at forlange spørgsmålet endeligt afgjort på en
       generalforsamling eller ekstrordinær generalforsamling.

§ 7. Opsigelse eller ophævelse af lejemål.
7.1. Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den
       indgåede lejeaftale, såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke
       er betalt rettidigt og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest
       14 dage efter, at skriftligt påkrav herom af foreningens bestyrelse er
       afsendt eller fremsat. Det er dog en forudsætning for ophævelsen af
       lejeaftalen, at foreningens påkrav skal være afgivet efter sidste
       rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkeligt angives at lejemålet
       kan ophæves, hvis lejerestance m.m. ikke betales inden udløbet af
       den angivne frist.
7.2. Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den
       indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet overlader brugen af have-
       lodden til en anden trods foreningens indsigelse fortsætter dermed,
       elller såfremt brugeren af en havelod eller dennes husstand i gøren
       og laden er til væsentligt gene og ulempe for foreningen og dermed
       dens øvrige medlemmer.
7.3. Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den
       indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet i væsentlig grad misrøgter
       den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt
       området ude fra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens
       til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.
7.4. Har medlemmet ikke inden 4 uger efter opsigelse/ophævelse
       bortfjernet eller afhændet sin bebyggelse, eller er afhændelsen i strid
       med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal
       overtage have og bebyggelsen, og de vilkår overdragelsen skal ske på.
       Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til vurderingen, er
       bestyrelsen berettiget til at afhænde bebyggelsen bedst muligt, evt.
       ved auktion.
       Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift,
       der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen, herunder bl.a.
       advokatomkostninger, retsgebyrer og lejerestance m.m. Når opsigelse
       eller ophævelseaf et medlemskab og lejeaftale sker, er det pågældende
       medlem pligtig til at svare foreningen leje og andre ydelser, 
       vedrørende, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom
       medlemmet er pligtig til at vedligeholde haven i samme periode.
7.5  Afgår medlemmet ved døden før lejemålets udløb, er såvel foreningen
       som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for 
       medlemmet gældende opsigelsesvarsel. Dog gælder
       at en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejeaftalen med
       foreningen, medmindre foreningen gør det antageligt, at den har
       vægtige grunde til at modsætte sig dette.
       at person, med hvem den afdøde har levet i et ægteskabslignende
       forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldets indtræden, skal have samme
       ret, for så vidt den pågældende efter foreningens skøn inden for den
       forløbne tid har taget direkte del i havens pasning og pleje m.m., og
       under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for 
       dødsfaldets indtræden.
       at slægtninge i op- og nedstigende linje har samme ret, såfremt det
       godtgøres, at de på tilsvarende måde har taget del i havens pasning
       og pleje.
       Bestyrelsen inden for foreningen afgør alene, om de ovenfor anførte
       vilkår er opfyldt.

§ 8. Pligtarbejde/fællesarbejde
8.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og
       vedligeholdelses af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten
       hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter
8.2 .Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde/fællesarbejde. Såfremt
       medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme strafgebyr,
       hvilket gebyr er pligtig ydelse i lejeforholdet.

§ 9. Generalforsamlingen.

9.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
9.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder
       efter regnskabsårets afslutning og med en dagsorden, der i det 
       mindste skal indeholde følgende punkter;
               1) Valg af dirigent
               2) Beretning
               3) Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
               4) Indkomne forslag
               5) Godkendelse af budget
               6) Valg af formand/kasserer
               7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
               8) Valg af revisorer og suppleanter
               9) Valg af vurderingsudvalg.
9.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen
       eller et flertal af bestyrelsen medlemmer, eller når 1/4 af foreningens
       medlemmer stiller skriftlig krav om ekstraordinæe generalforsamling.
       Der kan ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke minds 4/5 af de
       medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling,
       er repræsenteret.
9.4. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages
       varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan dog indkaldes med 8
       dages varsel.
9.5. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
       formanden i hænde senest 1 måned efter regnskabsårets udløb,
       hvorefter de skal optages på den dagsorden, som udsendes til
       medlemmerne.
9.6. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem og dennes
       myndige husstand.
9.7. Hvert havelod har to stemmer.
9.8. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.9. Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødte stemme-
       berettigede ved simpelt flertal - undtagen når det drejer sig om
       vedtægtsændringer hvortil kræves 2/3 flertal - og når det drejer sig
       om:
       -Optagelse af kollektive lån, eller ekstraordinære indskud jfr. § 5.1
       eller haveforeningens opløsning.
      Dertil kræves at mindst 2/3 af medlemmerne har givet fremmøde, og
      2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor.
      Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer
      er gået ind herfor, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, som,
      uanset antallet af fremmødte kan vedage forslaget med 2/3 af de
      afgivne stemmer.
9.10. Generalforsamlingens protokol underskrives af generalforsamlingens
         dirigent, sekretær samt på bestyrelsens vegne af foreningens 
         formand.

§ 10. Bestyrelsen.
10.1. Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af
         generalforsamlingens beslutninger, vælger generalforsamlingen
         en bestyrelse.
10.2. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 års periode.
         Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.
         3 bestyrelsemedlemmer vælges i lige år, medens 2 bestyrelses-
         medlemmer vælges i ulige år.
         Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
10.3. Generalforsamlingen vælger desforuden 2 suppleanter. Som
         bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges 1 tillids-
         repræsentant fra hver have.
         Undtaget er valg til udvalg under bestyrelsen. bestyrelse- og
         suppleantvalg er henholdsvis 2- og 1 årige.
         Genvalg kan finde sted.
         Såfremt formanden eller kasseren afgår indenfor sin valgperiode,
         indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg. Såfremt
         fratræden ikke sker middelbart før en ordinær generalforsamling.
10.4. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb,
         indtræder suppleanten i bestyrelsen - dog kun for tiden indtil næste
         generalforsamlings afholdelse. Kan bestyrelsen, i tilfælde af et eller
         flere medlemmers fratræden på en og samme gang, ikke suppleres
         op gennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes til ny general-
         forsamling afholdelse med suppleringsvalg for øje.
         Suppleringsvalg af denne karrakter gælder dog kun for resten af de
         fratrådtes valgperiode.
10.5. i en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden, fastlægger
         bestyrelsen selv grundlaget for sit virke m.m., ligesom denne skal
         indeholde bestemmelser afledet af vedtægtens § 9.
10.6. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori
         en med denne beslægtet person er impliceret, eller på anden måde er
         personlig interesseret.
10.7  Der øres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.
        Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har
        deltaget i møderne.
10.8. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes fravær af
         næstformanden så ofte, anledning skønnes at foreligge, eller når 
         blot et medlem af bestyrelsen måtte begære det.
10.9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens
         medlemmer er til stede. beslutninger træffes ved simpelt flertal.
         Bestyrelsen afgør og pådømmer mulige tvivlsspørgsmål mellem
         medlemmerne.
10.10.Udebliver et medlem af bestyrelsen, uden anmeldt og gyldig grund
          fra 3 på hinanden følgende møder, udgår vedkommende af 
         bestyrelsen, og 1. suppleanten indkaldes jfr. pkt. 10.4.
10.11.Kassereren indsætter aller indkomne penge i pengeinstitut, og den
         kontante beholdning må ikke overstige det af generalforsamlingen
         fastsatte beløb. Kassereren kan kun hæve penge i pengeinstitut med
         bestyrelsens godkendelse. Kassereren kan kautionsforsikres, og
         forsikringens omfang bestemmes af bestyrelsen. Præmien betales
         af foreningen.

10.12.Formand og kasserer samt evt. øvrige bestyrelsesmedlemmers
         omkostninger dækkes af foreningen. Omkostninger som telefon,
         kontorhold og kørsel m.v.. Beløbenes størrelse fastsættes af
         generalforsamlingen.

§ 11, Tegningsret.
11.1. I forhold udadtil tegnes foreningenen af formand og kasserer i 
         fællesskab.

§ 12. Regnskab og revision.
12.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal
         udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og før
         offentliggørelse være undeskrevet af de valgte revisorer i sin
         helhed.
12.2. For en 2 års periode vælger generalforsamlingen 2 revisorer og for
         1 år 1 revisorsuppleant. Det påhviler de valgte revisorer at revidere
         foreningens årsregnskab samt føre protokol over de bemærkninger,
         revisionsarbejdet giver anledning til.
12.3. Årsregnskabets indhold skal være i overensstemmelse med en
         foretagne bogføring og tilstedeværende bilag.
         Revisorerne foretager mindst et uanmeldt kasseeftersyn pr. år.

§ 13. Foreningens opløsning.
13.1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette
         alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde,
         vil foreningens formue være at overføre til denne forening, som
         viderefører det ny haveområde og med samme forpligtelser overfor
         den opløste forenings medlemmer.
13.2. Hvis foreningens opløsning skyldes, at foreningen helt ophører med at
         drive nyttehaver, vælges 2 likvidatorer, som forestår betalingen af
         de beløb såsom forudbetalt haveleje eller anden formue, med fradrag
         af gæld såvel fra foreningens som medlemmernes side.
         Den resterende formue udbetales til de medlemmer, der er registret
         på det pågældende tidspunkt.
13.3. Foreningen kan ikke opløses, så længe kontrakten med Københavns
         Kommune og Kolonihaveforbundets København Kreds 1 er løbende.

§ 14. Vedtægtsændringer.
14.1. Ændringer i foranstående vedtægt skal indsendes til Kolonihave-
         forbundet for Danmark til udtalelse forinden generalforsamlingens
         behandling.

Således vedtaget på generalforsamling 21/3-2010